Sun. Jan 16th, 2022
นักกีฬายอดเยี่ยมสัมพันธ์กีฬาที่จังหวัดชลบุรี

ข้อคัดย่อ

การทราบถึงความจำเป็นจําเป็น การบริการแล้วก็ต้นแบบการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อปรับปรุงนักกีฬายอดเยี่ยมสัมพันธ์กีฬาที่จังหวัดชลบุรีสำหรับเพื่อการชิงชัยกีฬาแห่งชาติ

 ภายใต้แผนการจังหวัดชลบุรีเฮาส์” ทําให้มีแนวทางการนําองค์วิชาความรู้วิทยาศาสตร์การ

กีฬาไปใช้ปรับปรุงนักกีฬาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป้าประสงค์ เพื่อเรียนรู้ความอยากจําเป็น 

ความพอใจการให้บริการและก็สร้างแบบการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้โครงงาน

จังหวัดชลบุรีเฮาส์” แนวทางดําเนินการค้นคว้าวิจัย เป็นการเรียนความอยากได้จําเป็นใช้

การพินิจพิจารณาเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5คน การคาดคะเนความชอบใจ

 กลุ่มทดลอง

เป็นนักกีฬาที่รับบริการ จํานวน 121คน เครื่องไม้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสำรวจอัตราส่วนประเมินค่ามีค่าดรรชนีความกลมกลืน พอๆกับ .80รวมทั้งค่าความความ

เชื่อมั่นและมั่นใจได้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของรอนบาคพอๆกับ .90และก็ การพูดคุยกรุ๊ปตรวจดู

แบบอย่าง กลุ่มของตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจงจํานวน 22คนผลจากการศึกษาค้นคว้าและทำ

การวิจัย พบว่า สิ่งที่ต้องการจําเป็นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬายอดเยี่ยม มี

 ด้านกิจกรรมแล้วก็องค์วิชาความรู้ และก็ตอนช่วงเวลาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ผลของการ

ประเมินความชอบใจการให้บริการ พบว่า หรูหราความพอใจอย่างมาก(x=5.64) แล้วก็ต้นแบบ

การให้บริการ ” จังหวัดชลบุรีเฮาส์” มี 2ขั้นตอนหมายถึง1การวางเป้าหมายจัดแจงทรัพยากร

และก็องค์วิชาความรู้เชิงบูรณาการ 2การให้บริการในที่ตั้งและก็แบบเขยื้อน

บทนํา

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นยอดของเมืองไทยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ จากการทบ

ทวนแผนความเจริญกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2555-2560) (กระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา,2554)

 และก็ฉบับที่ 6 (2560-2564) พบว่า เผชิญความสําเร็จสำหรับการชิงชัยกีฬาระดับโลกในภูมิภาค

 รวมทั้งทวีปในตอนทศวรรษก่อนหน้านี้ แต่ว่ายังขาดความสําเร็จที่ตลอดและก็สม่ําเสมอ และการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีการกีฬาสําหรับปรับปรุงกีฬาเยี่ยม พบว่า ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจฐานราก ขาดความประจักษ์แจ้งถึงความสําคัญ พนักงานมีน้อยเกินไปในทุกระดับ และก็องค์

วิชาความรู้ยังผิดนําไปใช้ซักเท่าไหร่ในการพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬา 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬา ,2560) จากความสําเร็จของนักกีฬาก่อนหน้านี้ มีการนําวิทยา

ศาสตร์การกีฬาไปใช้เพื่อการตระเตรียมนักกีฬาเพื่อการประลองกีฬานานาประเทศ ยกตัวอย่างเช่น 

กีฬาซีเกมส์ 

เอเชี่ยนเกมส์และก็โอลิมปิกเกมส์ และก็มีการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่าง

การแข่งขันชิงชัย เหมือนกับประเทศที่เผชิญความสําเร็จทางกีฬาสุดยอด ตัวอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศส

 รัสเซีย แล้วก็ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯจากความสําเร็จของนักกีฬาไทยที่มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสำ

หรับเพื่อการจัดเตรียมนักกีฬาแล้วก็ให้บริการระหว่างการแข่งขันชิงชัยตามโครงงาน ไทยเฮาส์”

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นําแนวความคิด

แนวทางดําเนินการ ไทยเฮาส์”มาประยุกต์ปรับปรุงนักกีฬาสำหรับในการชิงชัยกีฬามหาวิทยาลัย

ที่เมืองไทย โดยใช้ชื่อ บูรพาทิศเฮาส์ “หรือ “BUU House” เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงการนํา

องค์วิชาความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านการเรียนการสอนสู่การกระทำจริงของคณะครูรวมทั้งนิสิต แล้วก็นํา

ประสบการณ์มาใช้ความเจริญเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาค้นคว้า ฉะนั้น เพื่อกำเนิดทางแก้ปัญหา

ขาดการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในภูมิภาคและก็การขาดแคลนลานพนักงาน ตลอดจนเป็นการ

เกื้อหนุนให้มีการปรับปรุงรวมทั้งยกฐานะองค์ประกอบเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาในเขตแดน

 สร้างความร่วมแรงร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการกีฬา

ให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโครงข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค สโมสรกีฬาที่

จ.ชลบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครวมทั้งศูนย์ จ.ชลบุรีสถาบันการวิชาพลศึกษา วิทยาเขตจัง

หวัดชลบุรี รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ก็เลยได้ใช้ทางโครงงาน

ไทยเฮาส์” รวมทั้ง “BUU House” ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาปรับปรุงนักกีฬายอดเยี่ยมของชมรมกีฬา

ที่จ.ชลบุรีโดยนําทรัพยากรและก็สมรรถนะมาบูรณาการ โดยสัมพันธ์กีฬาที่จังหวัดชลบุรีเป็น

ผู้ผสานและก็ช่วยเหลือ ใช้ชื่อว่า จังหวัดชลบุรีเฮาส์

By Jacob